koronahjelp@oklandco.no

Informasjon fra Økland / 26.03.2020

Vi i Økland ønsker å delta i den nasjonale dugnaden!

Vi har derfor opprettet koronahjelp@oklandco.no for dere som trenger det aller mest.

Read More >>

Korona og force majeure i entrepriseforhold

Ukategorisert / 19.03.2020

De fleste bransjer påvirkes nå av den pågående koronapandemien. Mange rammes hardt av myndighetenes tiltak. Flere og flere vil få utfordringer med å oppfylle i henhold til inngåtte kontrakter, også innenfor byggebransjen. En rekke forhold vil påvirke fremdrift i entrepriseforhold, herunder sykdom og karantene i egen bedrift og hos kontraktsmedhjelpere. 

Read More >>

Koronaviruset – Endringer i skatte- og avgiftssystemet

Ukategorisert / 16.03.2020

Regjeringen har innført en rekke tiltak for å hjelpe bedrifter i den pågående situasjonen. Her følger en gjennomgang av tiltak pr dags dato som gjelder skatt og avgift. Disse omfatter både reelle lettelser og utsatte frister. Vi følger situasjonen og vil oppdatere etter hvert.

Read More >>

Force majeure i offentlige anskaffelser?

Informasjon fra Økland / 16.03.2020

Hvilke regler gjelder for force majeure i offentlige kontrakter? I denne artikkelen gir vi en oversikt over når du som leverandør til offentlig sektor kan påberope deg force majeure pga koronautbruddet, samt forhold du nå bør være ekstra oppmerksom på ved inngivelse av tilbud til offentlig sektor.

Read More >>

«Kongen befaler» NAV-systemet spiller kun etter egne spilleregler, og følger ikke engang dem. Brukerne får derfor ingen reell mulighet til å ivareta sine rettigheter.

Informasjon fra Økland / 04.11.2019

Read More >>

NAV-skandalen kan gi deg krav på erstatning utover tilbakebetaling av uberettiget tilbakekrevet beløp

Informasjon fra Økland / 01.11.2019

Av: Senioradvokat Bjørg S. Granerud og adv.flm. Haakon Toms

NAV har vurdert og praktisert regelverket om opphold i utlandet ved mottak av sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger feil.  Om du er rammet kan du ha krav på erstatning. Erstatningen skal dekke det fulle økonomiske tapet du har lidt som følge av den urettmessige forfølgelsen. Vi mener derfor at du kan ha krav på erstatning utover tapt kontantytelse.

Advokatfirmaet Økland & Co har lang erfaring med velferds- og trygderett, og kan bistå om du tror dette gjelder deg.

Read More >>

Sentrale skatte- og avgiftsendringer – statsbudsjettet 2020

Informasjon fra Økland / 14.10.2019

Statsbudsjettet for 2020 ble lagt frem 7. oktober. Det generelle inntrykket er at det er få endringer av større betydning.

Blant endringene nevnes:

 • Skatt:
  • De fleste grunnbeløp og innslagspunkter indeks- eller lønnsjusteres.
  • Personfradraget lønnsjusteres, samt at det reduseres som følge av omlegging av NRK-lisensen.
 • Formue:
  • Formuesreglene for aksjer i nystiftede og fusjonerte selskaper justeres slik at disse kommer på linje med andre selskaper.
  • Formuesgrunnlaget fra næringseiendom i selskaper endres fra 75% til 100%.
 • Eiendomsskatt
  • Maksimalsats for eiendomsskatt justeres fra 7 til 5 promille.
 • FOU
  • Maksimal timesats for FOU-kostnader økes fra kr 600 til kr 700, maksimalt fradrag settes til 25 mill pr enhet og fradragssatsen settes flatt til 19%.

Les mer om detaljene nedenfor.

Read More >>

Ny dom fra Høyesterett om endringsoppsigelse

Informasjon fra Økland / 18.06.2019

Høyesterett avsa i mai i år en dom hvor det slås fast at det kan være lavere terskel for oppsigelse i tilfeller hvor arbeidstakeren samtidig med oppsigelsen får tilbud om annen stilling i samme virksomhet.

Read More >>

Frokostseminar GDPR – nye personvernregler i 2018

Informasjon fra Økland / 10.01.2018

Hvordan vil de nye personvernreglene påvirke din hverdag?

Den 25. mai 2018 trer EUs nye personvernforordning, General Data Protection Regulation (GDPR), i kraft. Alle innbyggere i EU og EØS får med dette nye rettigheter, og alle virksomheter som behandler personopplysninger nye plikter. Advokatfirmaet Økland & Co DA arrangerer i den forbindelse et frokostseminar 19. januar der vi på 45 minutter forteller deg det viktigste du bør vite om GDPR.

Personopplysninger defineres i GDPR som “enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar person”. Definisjonen omfatter alle opplysninger som kan knyttes til en enkeltperson. Dette omfatter for eksempel navn, adresse, bilnummer, telefonnummer og e-postadresse. Som personopplysninger regnes også andre typer opplysninger som man kanskje ikke umiddelbart oppfatter som en personopplysning, slik som atferdsmønstre, IP-adresser, og hodeform (ansiktsgjenkjenning).

For å kunne behandle personopplysninger i tråd med kravene som stilles i GDPR, må virksomheten ha et grunnlag for behandlingen. For private virksomheter vil det mest praktiske være enten at behandlingen av personopplysningene er nødvendig for å oppfylle en avtale med den opplysningene gjelder, eller på grunnlag av samtykke.

GDPR innfører også andre plikter, både for den som er behandlingsansvarlig og den som er databehandler. Sistnevnte er nytt ved GDPR, da databehandlere tidligere kun fikk plikter gjennom avtalen med den behandlingsansvarlige. GDPR innfører også krav til innholdet av databehandleravtaler.

Ved GDPR skjer det også en rekke andre endringer i personvernreglene, blant annet:

 • Mange virksomheter må opprette personvernombud.
 • Alle som behandler personopplysninger må gi tydelig og lettfattelig informasjon om hvordan opplysningene behandles.
 • Alle må vurdere hvilken risiko et tiltak vil medføre for personers rettigheter og friheter.
 • Innføres «innebygd personvern». Dette betyr at alle nye løsninger skal utarbeides på en mest mulig personvennlig måte. Den mest personvernvennlige innstillingen skal også være standard.

GDPR innfører også økte gebyrer for overtredelse av personvernreglene. Bøtene kan bli på opptil 20.000.000 euro eller 4 % av samlet global omsetning, der det høyeste beløpet skal anvendes. Dette innebærer at det kan få kritiske konsekvenser dersom en virksomhet ikke sørger for å overholde GDPRs krav.

Dette kan vi hjelpe deg med. Kom på vårt frokostseminar den 19. januar 2018, eller ta kontakt med en av våre advokater tilknyttet faggruppen for personvern.

1083
Bjørn BrodwallPartner

Dir:  +47 64 84 60 70
Mob: +47 917 08 203
bjorn@oklandco.no

1093
Malin Renate RanheimSenioradvokat

Dir: +47 64 84 60 80
Mob: +47 928 90 969
malin@oklandco.no

2756
Sandra BjeldeAdvokatfullmektig

Dir: +47 67 23 47 17
Mob: +47 919 04 064
sandra@oklandco.no

2674
Nina Andersen KvalheimAdvokatfullmektig

Dir: +47 22 42 60 63
Mob: +47 919 03 675
nina@oklandco.no

 

Meld deg på her

Vi serverer frokost fra kl. 0730, før seminaret starter kl. 0800. Direkte etter seminaret avholdes mindre workshops, hvor de som ønsker det kan få drøftet sitt konkrete behov for tilpasning til regelverket med en av våre advokater. Arrangementet er gratis. Det er begrenset antall plasser, send din påmelding i dag.
Frokostseminaret avholdes ved vårt hovedkontor i Lillestrøm.

Read More >>

Ny Høyesterettsdom om merverdiavgift

Informasjon fra Økland / 12.10.2017

En ny dom av 29. september 2017 fra Høyesterett fastslår at et holdingselskap ikke hadde fradragsrett for inngående merverdiavgift for rådgivningstjenester påløpt i forbindelse med kjøp av et eiendomsselskap som holdingselskapet senere ble fellesregistrert med.

Read More >>