Sentrale skatte- og avgiftsendringer – statsbudsjettet 2020

Informasjon fra Økland / 14.10.2019

Statsbudsjettet for 2020 ble lagt frem 7. oktober. Det generelle inntrykket er at det er få endringer av større betydning.

Blant endringene nevnes:

 • Skatt:
  • De fleste grunnbeløp og innslagspunkter indeks- eller lønnsjusteres.
  • Personfradraget lønnsjusteres, samt at det reduseres som følge av omlegging av NRK-lisensen.
 • Formue:
  • Formuesreglene for aksjer i nystiftede og fusjonerte selskaper justeres slik at disse kommer på linje med andre selskaper.
  • Formuesgrunnlaget fra næringseiendom i selskaper endres fra 75% til 100%.
 • Eiendomsskatt
  • Maksimalsats for eiendomsskatt justeres fra 7 til 5 promille.
 • FOU
  • Maksimal timesats for FOU-kostnader økes fra kr 600 til kr 700, maksimalt fradrag settes til 25 mill pr enhet og fradragssatsen settes flatt til 19%.

Les mer om detaljene nedenfor.

SKATT
Personskatt

Det foreslås ingen endringer i skattesatsen på alminnelig inntekt i 2020. Videre foreslås det å holde satsene i alle trinn uendret for 2020, det vil si på 1,9 % i trinn 1, 4,2 % i trinn 2, 13,2 % i trinn 3 (11,2 % i tiltakssonen i Troms og Finnmark fylke) og 16,2 % i trinn 4. Innslagspunktene foreslås justert med forventet lønnsvekst, til 180 800 kroner i trinn 1, 254 500 kroner i trinn 2, 639 750 kroner i trinn 3 og 999 550 kroner i trinn 4.

Regjeringen foreslår å justere maksimalt minstefradrag i lønn og trygd med anslått lønnsvekst, til 104 450 kroner.

Personfradraget lønnsjusteres samtidig som det reduseres som ledd i omleggingen av finansieringen av NRK.

Skatteplikt og fradragsrett for underholdsbidrag fjernes.

Formuesskatt

Regjeringen foreslår endringer i formuesskattereglene for å fjerne utilsiktede tilpasningsmuligheter. Det skal ikke lenger være mulig å redusere formuesverdien av ikke-børsnoterte selskap ved å bruke de særskilte verdsettelsesreglene som gjelder for nystiftede selskap. Det foreslås i tillegg å rette opp en skjevhet i formuesverdsettelsen av indirekte eid næringseiendom.

Regjeringen foreslår å oppheve den særskilte verdsettelsesregelen for nystiftede selskap. Forslaget vil medføre at samtlige ikke-børsnoterte aksjer i norske aksje- og allmennaksjeselskap skal verdsettes til aksjenes andel av selskapets skattemessige formuesverdi.

I tillegg foreslås at ikke-børsnoterte aksjer i selskap som har vært det overtakende selskapet i to spesifikke fusjonstilfeller skal verdsettes den 1. januar i skattefastsettingsåret og ikke den 1. januar i inntektsåret som før. Forslaget vil føre til at verdioverføringer som følger av slike fusjoner, fanges opp ved formuesfastsettingen for det aktuelle inntektsåret, uavhengig av om det gjennomføres en kapitalendring ved fusjonen.

Regjeringen foreslår å rette opp en skjevhet ved formuesverdsettelsen av næringseiendom eid gjennom ikke-børsnoterte aksjeselskap eller selskap med deltakerfastsetting. Slike selskap som eier næringseiendom verdsatt etter sikkerhetsventilen i skatteloven § 4-10 første ledd skal ikke lenger legge til grunn 75% men 100 % av den dokumenterte omsetningsverdien. Endringene fører til at næringseiendom eid gjennom et ikke-børsnotert selskap eller et selskap med deltakerfastsetting ikke får redusert verdsettelse to ganger i de tilfeller sikkerhetsventilen er brukt.

Eiendomsskatt

Fra 2020 reduseres maksimal eiendomsskattesats for bolig og fritidsbolig fra 7 til 5 promille. Regjeringen tar sikte på å redusere den maksimale eiendomsskattesatsen for bolig og fritidsbolig fra 5 til 4 promille fra 2021, og kommer tilbake til dette som del av et helhetlig opplegg for kommuneøkonomien i forbindelse med kommuneproposisjonen for 2021.

Finansskatt

Regjeringen foreslår å videreføre finansskatten på samme nivå som i 2019.

Skattefunn

Regjeringen foreslår endringer i Skattefunn-ordningen.

Det foreslås å øke den maksimale timesatsen for egenutført FoU fra 600 til 700 kroner og at denne også skal gjelde ved innkjøpt FoU fra nærstående. Det foreslås at fradragsgrunnlaget for både egenutført og innkjøpt FoU settes til maksimalt 25 mill. kroner per skattepliktig og at fradragsprosenten settes til 19 %for alle bedrifter uavhengig av størrelse. Det foreslås også endringer for å forebygge misbruk av ordningen, blant annet at fradragsretten begrenses til kjøp av FoU-tjenester fra land innenfor EØS og fra andre land som Norge har skatteavtale eller informasjonsutvekslingsavtale med.

Når det gjelder såkalt kriserammede virksomheter har det vært stor usikkerhet mht om tidligere tildelt støtte i strid med EØS reglene risikeres tilbakebetalt, og hva som skal gjelde fremover. Om dette uttales kun at regjeringen vil følge nøye med på de vurderinger som gjøres i EU og eventuelt vil komme tilbake til spørsmålet.

 

AVGIFTER
Merverdiavgift

Det foreslås ingen endringer vedrørende de alminnelige satsene for merverdiavgift (25 %, 15 %, 12 %) eller omfang, annet enn at det generelle avgiftsfritaket for innførsel av varer med verdi under 350 kroner avvikles.

Arbeidsgiveravgift

Forblir uendret.

Særavgifter

I stor grad prisjusteres satsene på særavgifter.

Når det gjelder CO2-avgiften, økes denne ytterligere. For 2020 foreslås det å øke CO2-avgiften med 5 pst. utover prisjustering. For å motvirke økte pumpepriser på drivstoff foreslås det en tilsvarende reduksjon i veibruksavgiften på bensin og diesel.

Det nevnes også avgift på elkraft, hvor den reduserte satsen for industri mv. foreslås satt opp fra 0,50 øre til 0,505 øre per kWh på grunn av svak krone.

For 2020 foreslås det ingen endringer i dokumentavgiften.

Øvrige avgifter

Kringkastingsavgiften fjernes fra 1. januar 2020, og NRK finansieres fra samme tidspunkt over statsbudsjettet ved å redusere personfradraget i inntektsbeskatningen.

 

TABELL

2019-regler Forslag 2020
Skatt på alminnelig inntekt
Personer 22 pst. 22 pst.
Bedrifter 22 pst. 22 pst.
Skatt på grunnrentenæringer
Petroleum (særskatt) 56 pst. 56 pst.
Vannkraft (grunnrenteskatt) 37 pst. 37 pst.
Trinnskatt
Trinn 1
Innslagspunkt 174 500 kr 180 800 kr
Sats 1,9 pst. 1,9 pst.
Trinn 2
Innslagspunkt 245 650 kr 254 500 kr
Sats 4,2 pst. 4,2 pst.
Trinn 3
Innslagspunkt 617 500 kr 639 750 kr
Sats 13,2 pst. 13,2 pst.
Trinn 4
Innslagspunkt 964 800 kr 999 550 kr
Sats 16,2 pst. 16,2 pst.
Trygdeavgift
Nedre grense for å betale trygdeavgift 54 650 kr 54 650 kr
Opptrappingssats 25 pst. 25 pst.
Sats
Lønnsinntekt 8,2 pst. 8,2 pst.
Fiske, fangst og barnepass 8,2 pst. 8,2 pst.
Annen næringsinntekt 11,4 pst. 11,4 pst.
Pensjonsinntekt mv 5,1 pst. 5,1 pst.
Sats på bruttoinntekt for utenlandske arbeidstakere (kildeskatt) 25 pst. 25 pst.
Arbeidsgiveravgift
Sone I 14,1 pst. 14,1 pst.
Sone Ia 14,1/10,6 pst. 14,1/10,6 pst.
Sone II 10,6 pst. 10,6 pst.
Sone III 6,4 pst. 6,4 pst.
Sone IV 5,1 pst. 5,1 pst.
Sone IVa 7,9 pst. 7,9 pst.
Sone V 0 pst. 0 pst.
Maksimale effektive marginale skattesatser
Lønnsinntekt ekskl. arbeidsgiveravgift 46,4 pst. 46,4 pst.
Lønnsinntekt inkl. arbeidsgiveravgift 53,0 pst. 53,0 pst.
Pensjonsinntekt 43,3 pst. 43,3 pst.
Næringsinntekt 49,6 pst. 49,6 pst.
Utbytte 46,7 pst. 46,7 pst.
Personfradrag 56 550 kr 51 300 kr
Minstefradrag i lønnsinntekt
Sats 45 pst. 45 pst.
Nedre grense 4 000 kr 4 000 kr
Øvre grense 100 800 kr 104 450 kr
Minstefradrag i pensjonsinntekt
Sats 31 pst. 31 pst.
Nedre grense 4 000 kr 4 000 kr
Øvre grense 85 050 kr 87 450 kr
Særskilt fradrag i arbeidsinntekt 31 800 kr 31 800 kr
Særfradrag for enslige forsørgere 51 804 kr 51 804 kr
Særskilt skattefradrag for pensjonister
Maksimalt beløp 30 000 kr 32 330 kr
Nedtrapping, trinn 1
Innslagspunkt 198 200 kr 204 150 kr
Sats 15,3 pst. 16,7 pst.
Nedtrapping, trinn 2
Innslagspunkt 297 900 kr 306 300 kr
Sats 6,0 pst. 6,0 pst.
Skattebegrensningsregelen
Avtrappingssats 55 pst. 55 pst.
Skattefri nettoinntekt
Enslig 147 450 kr 147 450 kr
Gift 135 550 kr 135 550 kr
Formuestillegget
Sats 1,5 pst. 1,5 pst.
Enslig 200 000 kr 200 000 kr
Gift 100 000 kr 100 000 kr
Særskilt fradrag i Troms og Finnmark (tiltakssonen) 15 500 kr 15 500 kr
Sjømannsfradraget
Sats 30 pst. 30 pst.
Øvre grense 80 000 kr 80 000 kr
Fiskerfradraget
Sats 30 pst. 30 pst.
Øvre grense 150 000 kr 150 000 kr
Særskilt fradrag i næringsinntekt for jordbruk mv.
Inntektsuavhengig fradrag 63 500 kr 90 000 kr
Sats utover inntektsuavhengig fradrag 38 pst. 38 pst.
Maksimalt samlet fradrag 166 400 kr 190 400 kr
Maksimalt årlig fradrag for innbetaling til individuell pensjonsordning11 40 000 kr 40 000 kr
Fradrag for reiser mellom hjem og arbeid
Sats per km 1,56/0,76 kr 1,56/0,76 kr
Nedre grense for fradraget 22 700 kr 23 100 kr
Maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner 50 000 kr 50 000 kr
Maksimal verdi av skattefri rabatt for personalrabatter 8 000 kr 8 000 kr
Maksimalt fradrag for innbetalt fagforeningskontingent mv. 3 850 kr 3 850 kr
Boligsparing for ungdom under 34 år (BSU)
Sats for skattefradrag 20 pst. 20 pst.
Maksimalt årlig sparebeløp 25 000 kr 25 000 kr
Maksimalt samlet sparebeløp i ordningen 300 000 kr 300 000 kr
Foreldrefradrag for legitimerte utgifter til pass og stell av barn
Øvre grense
Ett barn 25 000 kr 25 000 kr
Tillegg per barn utover det første 15 000 kr 15 000 kr
Formuesskatt
Kommune
Innslagspunkt 1 500 000 kr 1 500 000 kr
Sats 0,7 pst. 0,7 pst.
Stat
Innslagspunkt 1 500 000 kr 1 500 000 kr
Sats 0,15 pst. 0,15 pst.
Verdsettelsesrabatter
Primærbolig 75 pst. 75 pst.
Sekundærbolig (og tilordnet gjeld) 10 pst. 10 pst.
Aksjer og driftsmidler (inkl. næringseiendom) og tilordnet gjeld 25 pst. 25 pst.
Finansskatt
Finansskatt på lønn 5 pst. 5 pst.
Avskrivningssatser
Saldogruppe a (kontormaskiner o.l.) 30 pst. 30 pst.
Saldogruppe b (ervervet forretningsverdi) 20 pst. 20 pst.
Saldogruppe c (vogntog, lastebiler, busser, varebiler mv.) 24 (30) pst. 24 (30) pst.
Saldogruppe d (personbiler, maskiner og inventar mv.) 20 pst. 20 pst.
Saldogruppe e (skip, fartøyer, rigger mv.) 14 pst. 14 pst.
Saldogruppe f (fly, helikopter) 12 pst. 12 pst.
Saldogruppe g (anlegg for overføring og distribusjon av el. kraft og elektroteknisk utrustning i kraftforetak) 5 pst. 5 pst.
Saldogruppe h (bygg og anlegg, 4 (6/10) pst. 4 (6/10/20) pst.
hoteller mv.)
Saldogruppe i (forretningsbygg) 2 pst. 2 pst.
Saldogruppe j (tekniske installasjoner i forretningsbygg og andre næringsbygg) 10 pst. 10 pst.