PRIVAT

Våre fagområder

I Norge mottar hvert år ca. 20 000 personer arv eller gaver som likestilles med arv. Verdier som overføres på denne måten er på ca. 14 milliarder i året.

Ikke sjelden medfører fordeling av arv uenighet mellom mottakerne. Reglene for fordeling av arv er derfor av stor viktighet.

Vårt firma har bred erfaring og høy kompetanse når det gjelder behandling av arvetvister.

Vi har gjennom en årrekke bistått både enkeltpersoner og bedrifter med generasjonsskifter.

Det er i mange tilfeller av stor viktighet å påbegynne planleggingen av generasjonsskifter før arvefallet skjer.

Advokatfirmaet Økland & Co har spesialkompetanse innenfor rettsområdet arv- og skifterett.

En av våre advokater er fast bostyrer ved Nedre Romerike tingrett og vi behandler løpende dødsboer på oppdrag for retten.

Advokatfirmaet Økland & Co har i en årrekke bistått personklienter og selskaper innen rettsområdet erstatningsrett. Rettsområdet er omfattende og ulikeartet, avhengig av om det er tale om erstatning for tingsskade, som f.eks. ved brann, naturskade eller på bil og utstyr ved kollisjon, eller personskade som omfatter en hver form for skade, fysisk eller psykisk, som en person er påført og der årsakene til skaden kan være mange.

Erstatning i forbindelse med ekspropriasjon kan karakteriseres som tingsskade ettersom det dreier seg om fastsetting av verdien av fysisk eiendom som man taper. Denne delen av erstatningsretten betraktes som et særområdet og behandles som underpunkt under “Fast eiendom”

I personskadesaker er fordelingen mellom skadevolder/skadevolders forsikringsselskap, evnt. Norsk Pasientskadeerstatning (NPE), og det offentlige et tema ved erstatningsutmålingen. Trygderettslige temaer er derfor også en del av slike saker.

Innen personskadeområdet blir pasientskade som behandles av NPE, gjerne skilt ut som et eget område, selv om det rettslig dreier seg om personskade. Pasientskader er regulert i egen lovgivning.

Advokatfirmaet Økland & Co har som målsetting å få gode og riktige løsninger gjennom minnelige løsninger i erstatningssaker. Men tidvis er avstanden mellom skadevolder og skadelidt for stor, og tvistepunkter ikke løst gjennom rettspraksis som man kan henvise til.

Advokatfirmaet Økland & Co bistår klienter i saker der krav om oppgjør under ulike forsikringsdekninger blir helt eller delvis avslått. Dette kan f.eks. dreie seg om avkorting av erstatningsbeløp på grunn av påstått skjødesløshet i forbindelse med vannskader, eller uenighet om hvem som har skylden ved kollisjon mellom motorkjøretøyer.

Advokatfirmaet Økland & Co bistår skadelidte i personskadesaker og har siden selskapet ble etablert, hatt mange klienter innen dette rettsområdet.

Personskader byr på mange utfordringer:
For det første skal man bringe klarhet i om en skadesituasjon er årsak til skader eller om det kan være andre forhold som bidrar til problemer som en skadet person sliter med. Der det er fysisk påvisbare skader som har inntruffet samtidig med skaden, byr det ikke på problemer. Der det dreier seg om plager som man ikke kan se ved medisinske prøver, røntgen, CT eller MR, slik som smerter eller psykiske lidelser f.eks. i form av “flash back”, posttraumatiske stresslidelser (PTSD), kan årsaksbildet bli svært komplisert. Ikke alle slike skadefølger er erstatningsrettslig vernet, hvis de anses som fjerntliggende – upåregnelige – i forhold til den skadesituasjonen man har vært utsatt for. Årsak til ulike symptomer og omfanget av symptomer som henger sammen med skadesituasjonen er ikke sjelden et tvistetema. Hvis det er situasjonen er det svært viktig at den skadete kan fremskaffe referanseopplysninger – vitner og dokumenter – som underbygger god fungering før skaden inntraff.

Når årsakene til symptomer er klarlagt så langt det er mulig, må man ta stilling til omfang og varighet av skaden og hvilke konsekvenser det sannsynligvis vil ha for den skadelidte og i noen tilfeller for personer som har vært avhengig av skadelidte.

De temaene som er nevnt ovenfor, krever oftest sakkyndige utredninger fra spesialister. Avhengig av skadetype kan det være tale om leger inne ulike spesialiteter, psykologer, ergoterapeuter, osv, og også fra spesialister som kan uttale seg om hvilke krefter som har virket i ulike skadesituasjoner. Det er i slike tilfeller en utfordring å finne frem til de rette spesialistene. Utfordringen kommer til syne på to punkter: For det første spiller det en rolle for hvilke spesialistområder det er behov for å få uttalelse fra, hvordan man beskriver og hvordan man oppfatter skadesituasjonen. Dernest er en målsetting å finne frem til sakkyndighet som ikke oppfattes å ha en slik slagside, da det i seg selv er konfliktskapende. Vi kjenner diskusjonen fra presse om spesialister som enten er for forsikringsselskapsvennlige eller for skadelidtevennlige. Det mangler dessverre i Norge en nøytral oppnevningsinstans som forebygger at dette blir et område for uenighet i enkeltsaker. Vårt kontor har god kompetanse på og et godt nettverk for å finne frem til relevant sakkyndighet.

Når man har klarlagt årsakssammenhengen og skadebildet, skal dette konverteres til økonomi, til et skadeoppgjør. I personskadesakene er det noen hovedområder som skal kompenseres:

 • det medisinske ménet og betydningen av skaden for livsutfoldelse skal     verdsettes
 • inntektstap skal verdsettes både for den tid som har gått fra skaden og frem til oppgjøret skjer og for fremtiden, og
 • merutgifter som man har fått og vil få, skal fastsettes.

I tillegg til at disse temaene omfatter diskusjon om sannsynlige konsekvenser i fremtiden, leder de ofte til diskusjon om hva som er relevante sammenligningsgrunnlag som blir konkret for den enkelte:

 • Hvordan ville arbeidslivet blitt resten av livet om man ikke var blitt skadet? Det er svært ulikt for en som er under utdanning og en som nærmer seg pensjonsalder.
 • Hvilke interesser og hobbyer klarer man ikke lengre å ivareta?
 • Hvilket hjelpebehov har man fått som følge av skaden?

Dette er noen få av de mange spørsmål som kan oppstå.

Det er et prinsipp i norsk erstatningsrett at man skal ha full erstatning. Men hva som er full erstatning, er det ikke enighet om. Tendensen har gått mot øket standardisering av erstatning.  Det er nedsatt et utvalg, personskadeutvalget.Utvalgets mål er å komme frem til en standardisering av erstatningsutmålinger.

I begrepet full erstatning ligger at man ikke skal få dobbelt erstatning. Derfor kommer trygdeytelser til fradrag i den erstatningen som skadevolder/forsikringsselskapet skal utbetale.

Faglig er personskaderetten et område som involverer medisinske temaer, økonomisk forståelse, skatterettslige og trygderettslige problemstillinger i tillegg til de rent erstatningsrettslige problemstillingene.

Advokatfirmaet Økland & Co har mange års erfaring med behandling av pasientskader.

Pasientskader er ordinære personskader, og det som er nevnt i forbindelse med personskader, er også relevant for disse skadene – se link

Årsaken til at pasientskader likevel er et eget tema, følger av at skadene som er forårsaket ved pasientskade, er regulert i egen lov – pasientskadeloven. Pasientskader behandles av Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). NPE fungerer langt på vei på mange måter som et forsikringsselskap, men det er at NPE skal være objektiv og ikke en partsrepresentant for det offentlige som eier og administrator av helsetjenester. Loven inneholder regler om oppbygning av NPE og klageinstansen – Pasientklagenemnda –, og finansieringen av ordningen.

De viktigste bestemmelsene i pasientskadeloven for skadelidte angir:
– når en pasientskade foreligger, og som derfor er avgjørende for når behandlingen skal skje på den måten som loven gir anvisning på,
– hvordan man skal forholde seg hvis årsaksforholdet er uklart – såkalt uoppklarte årsaksforhold, og
– behandlingsmåten som skiller seg fra behandlingen av andre personskadesaker.

Loven inneholder også noen bestemmelser om advokatbistand som kan ha økonomiske konsekvenser for skadelidte. Disse reglene er sterkt kritisert av advokater som behandler saker på vegne av skadelidte.

Pasientskade foreligger når lege, psykolog eller annet helsepersonell gjør en feilbehandling. Men ikke bare de åpenbare feilbehandlingene rammes. En hver skade som er voldt under veiledning, undersøkelse, diagnostisering, behandling, ekspedisjon av legemidler fra apotek, pleie, vaksinasjon, prøvetaking, analyse av prøver, røntgen, forebygging av helseskader, medisinsk forsøksvirksomhet samt donasjon av organer, blod og vev. Unnlatelse av behandling der det skulle foregått, kan derfor være pasientskade. Eksempel på det er for sen diagnose av en lidelse, f.eks. kreft. Mange helsebehandlinger inneholder en risiko for skade som man må akseptere uten erstatning. Men hvis man ikke er gjort kjent med risikoen før et inngrep, kan det foreligge en pasientskade selv om helsepersonellet ikke har gjort noen feil. Eksempel på det er bruk av en eksperimentell metode uten at pasienten har blitt underrettet om det, f.eks. innsetting av en protese som bare er benyttet få ganger tidligere.

Pasientskade foreligger ikke bare når skaden har oppstått innenfor en offentlig helseinstitusjon, men også når den inntreffer etter behandling hos privatpraktiserende lege, psykolog eller annet helsepersonell som driver virksomhet etter avtale med det offentlige.

Ved uoppklarte årsaksforhold der skade på en pasient ikke kan bringes på det rene, og skaden sannsynligvis skyldes ytre påvirkning på en pasient under behandlingen, skal det normalt antas at skaden skyldes feil eller svikt ved ytelsen av helsehjelp. I slike tilfeller vil pasienten være den som
må bevise at det har oppstått skade som er ny. Men er det situasjonen, er det helsepersonellet (NPE) som må bevise at det ikke er behandlingen som er årsak til skaden. Dette avviker noe fra beviskravene i andre personskadesaker.

Alle pasientskadesaker skal behandles etter loven og av NPE.  Helseforetak og helsepersonell plikter å opplyse pasienter om ordningen hvis det foreligger mistanke om en pasientskade. Slike opplysninger gis ikke alltid.
Hvis NPE avviser at det foreligger en pasientskade, kan det påklages til Pasientskadenemnda.  Hvis
NPE godkjenner at det foreligger et ansvar, men utmåler en erstatning som man mener ikke dekker tapet, kan erstatningsutmålingen påklages til Pasientskadenemnda.

Saker kan ikke bringes inn for domstolene før de er behandlet av Pasientskadenemnda gjennom klage. Det avviker fra andre personskadesaker der motparten er et forsikringsselskap eller en skadevolder direkte. Ordningen er innført med de beste intensjoner om at skadelidte skal slippe å gå til domstolene for å få et riktig oppgjør, men kan i vanskelige saker føre til at det tar svært lang tid før man oppnår en endelig avgjørelse. I tillegg kommer at behandlingstiden i NPE og for Pasientskadenemnda ofte tar lang tid.

Saksomkostninger:
Normalt blir saksomkostninger ikke dekket for advokatbistand frem til NPE har fattet vedtak om ansvar. Det kan søkes om forhåndssamtykke til dekning av slike kostnader. Fra ansvarsvedtak foreligger og frem til NPE fatter vedtak om erstatningens størrelse dekker NPE omkostningene. Også i klagesak dekkes kostnadene hvis man får medhold i klagen.

Advokatfirmaet Økland & Co DA yter også rådgivning innen saker vedrørendev profesjonsansvar, altså saker som gjelder erstatningskrav mot profesjonelle virksomhetsutøvere.Profesjonsansvar er særlig aktuelt for revisorer, regnskapsførere, advokater, leger, tannleger og arkitekter.

Saker som gjelder erstatning i kontraktsforhold reiser ofte flere spørsmål innen kontraktsrett. Generell kontraktsrett er et fagområde som Advokatfirmaet Økland & Co DA har meget god kompetanse på, og våre advokater håndterer regelmessig alle sider av slike saker.

Advokatfirmaet Økland & Co har lang erfaring i forsikringsrettslige spørsmål, særlig knyttet til saker om personskadeerstatning og tingsskade. De viktigste lovene som i denne forbindelse er

–         forsikringsavtaleloven
–         yrkesskadeloven
–         bilansvarsloven
–         naturskadeforsikringsloven 

Disse lovene angir bl.a. bestemmelser om hvordan et forsikringsforhold etableres, hvilke skadetilfeller som omfattes og hvordan og når krav må fremmes dersom skade inntreffer.

Advokatfirmaet Økland & Co har i en årrekke bistått personklienter innen rettsområdene barne- og familierett og har som mål å beholde og videreutvikle en solid kompetanse innen disse rettsområdene.

I saker mellom familiemedlemmer er det viktig å finne løsninger for å unngå at det oppstår konflikter. Vi legger derfor vekt på å forebygge konflikter gjennom å gi råd om opprettelse av ektepakter, samboeravtaler og testamenter.

Ektefeller og samboere velger å gå fra hverandre av mange årsaker. Det være seg utroskap, økonomiske problemer eller at man rett og slett har forandret seg og ikke føler det samme som tidligere.  I slike saker er som oftest det økonomiske oppgjøret mellom partene, fast bosted for barna og samværsrett som er tvistetema.

Advokatfirmaet Økland & Co har bred erfaring fra saker om felleseieskifte, og er til enhver tid involvert i flere større og mindre skifteoppgjør mellom ektefeller.  En av våre advokater er fast bostyrer ved Nedre Romerike tingrett, og vi behandler til enhver tid flere felleseiebo på oppdrag fra retten.

Vi yter også bistand i barnefordelingssaker, farskapssaker og andre saker med barnerettslige problemstillinger. I slike saker er vi spesielt opptatt av å finne gode løsninger med overordnet fokus på hensynet til barnas beste.

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

For flertallet av de familiene som kommer i kontakt med barneverntjenesten, blir hjelpetiltak i hjemmet vurdert som tilstrekkelig. Plassering av barn utenfor hjemmet er bare aktuelt dersom slike hjelpetiltak ikke er nok til å sikre barnet en forsvarlig omsorgssituasjon.

Våre advokater har en rekke oppdrag for både offentlige og private parter i saker om akuttplassering, omsorgsovertakelse og samvær etter barnevernloven.

Den som er part i sak hvor barnevernet uten samtykke fra foreldrene har fattet vedtak om å plassere barnet utenfor hjemmet (akuttvedtak), vedtatt plassering eller tilbakehold av et barn i institusjon eller startet forberedelse til sak som skal behandles av fylkesnemnda for sosiale saker, har krav på fritt rettsråd uten behovsprøving. Dette betyr at det offentlige vil dekke nødvendige advokatutgifter i saken.

Riktig behandling av personalspørsmål er med på å skape et trygt arbeidsmiljø, og reduserer risikoen for konflikter og arbeidsrettstvister. Bruk av løpende juridisk rådgivning på dette området kan derfor være en god investering.

Økland & Co har kompetanse som dekker de fleste juridiske problemstillingene som aktørene i arbeidslivet møter. Vi har bred erfaring som juridiske rådgivere for både arbeidsgivere og arbeidstakere innenfor individuell arbeidsrett.

Gjennomtenkte løsninger er viktig. Mange problemer kan unngås ved presis utarbeidelse av ansettelsesavtaler og annen dokumentasjon, og ved å implementere gode prosedyrer.

Vi bistår arbeidsgivere med utarbeidelse av standard ansettelsesavtaler og særskilte avtaler for nøkkelpersonell/ledere. Vi legger vekt på å gjøre våre klienter oppmerksomme på mulige fallgruver, slik at problemer kan unngås.

Advokatfirmaet Økland & Co DA har omfattende kompetanse og erfaring med framforhandling og utforming av fratredelsesavtaler for både arbeidsgivere og arbeidstakere.

Uansett om det er aktuelt å avvikle et arbeidsforhold på bakgrunn av arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold, vil det kunne foreligge gode grunner for å avslutte arbeidsforholdet gjennom en  fratredelsesavtale.

Gjennom en slik minnelig løsning vil begge parter få kontroll på grunnlaget og bakgrunnen for avviklingen av arbeidsforholdet, og vil på denne måte få en god mulighet til å vurdere sin egen posisjon. Arbeidsgivere vil på sin side få en sikkerhet for at en alternativ oppsigelse ikke vil bli bestridt gjennom en rettssak og at arbeidstaker ikke står i stillingen i tiden en slik sak vil ta. Arbeidstaker vil få oversikt over hvilken økonomisk kompensasjon vedkommende vil motta for å inngå en slik avtale.

Det vil variere fra sak til sak hvilket tidspunkt som normalt vil være det beste for å foreslå en fratredelsesavtale. Men generelt vil det være et godt utgangspunkt å vurdere å drøfte en slik avtale i et formelt drøftelsesmøte etter aml. § 15-1.

En god fratredelsesavtale bør regulere alle forhold som krever en avklaring i forbindelse med avslutningen av arbeidsforholdet.  Det bør også vurderes hvorvidt avtalene i en større prosess bør tilpasses hver enkelt arbeidstaker.  Utformingen bør ta hensyn til individuelle forhold.

Nedenfor følger en stikkordsliste over temaer som bør vurderes:

 • Sluttidspunktet
 • Sluttvederlag
 • Avkortning/ikke avkorting på bakgrunn av annen inntekt
 • Ferie – overførte feriedager
 • Konkurranseklausuler
 • Avtaler vedrørende fortrinnsrett
 • Pensjon – AFP
 • Forholdet til trygdeytelser
 • Skattespørsmål
 • Hovedregel om fordelsbeskatning
 • Unntak ved oppreisningserstatning – vilkår
 • Utdanning
 • Tariffavtale ordninger – sluttvederlagsordningen
 • Saksomkostninger

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og rettigheter ved opphør av arbeidsforhold er regulert i arbeidsmiljøloven. Individuelle og kollektive avtaler kan også ha betydning for partenes plikter og rettigheter ved oppsigelse. Reglene om saksbehandling er kompliserte, og følgene av å trå feil kan bli alvorlige. Oppsigelser kan dessuten være dramatisk for den det angår. Det er derfor fornuftig av arbeidsgiver å søke juridisk bistand før arbeidstaker gis oppsigelse.

Økland & Co bistår ved alle stadier av individuelle og kollektive oppsigelser. Vi vurderer om det foreligger grunnlag for permitteringer, oppsigelse, avskjed, suspensjon eller andre tiltak. Vi bistår også ved gjennomføring av informasjons- og drøftelsesmøter, oppsigelser og forhandlinger.

Økland & Co bistår også som rådgivere og forhandlere i tvisteløsning mellom partene, bl.a. ved forhandlinger om fratredelsesavtaler.  Dersom saken ikke kan løses i minnelighet, bistår vi ved prosedyre for domstolene.

Økland & Co tilbyr juridisk bistand på alle stadier av en nedbanningsprosess.

Nedbemanning er aktuelt i mange bedrifter, enten som en følge av krav til effektivisering eller på grunn av sviktende lønnsomhet. En rekke daglige ledere og personalsjefer står overfor krav fra eiere og styre om kostnadsbesparelser som gjør det nødvendig å gå til oppsigelser. Mange er usikre på regelverket, og også på hvordan en slik prosess praktisk bør gjennomføres for at den skal oppleves som ryddig av både styret, eiere og ansatte.

Nedbemanning kan skje gjennom naturlig avgang, oppsigelser og/eller sluttpakker.

Sluttpakke
Oppsigelser vil i de fleste tilfeller ramme arbeidstakerne hardt, noe som kan skape uro i hele organisasjonen, redusere produktiviteten og generere rettsprosesser. På bakgrunn av dette kan det være hensiktsmessig å tilby den/de ansatte en sluttpakke, dvs. en avtale om at arbeidstaker slutter frivillig – som oftest mot lønn i en periode uten arbeidsplikt eller mot annen økonomisk kompensasjon.

Oppsigelse
Gyldigheten av en eventuell oppsigelse må vurderes på bakgrunn av om vilkåret “saklig grunn” i arbeidsmiljøloven § 15-7 oppfylt. Ved en eventuell rettstvist vil sakligheten vurderes både på generelt og individuelt grunnlag, og ved avgjørelsen av om oppsigelsen er rettmessig vil de ulovfestede krav til en forsvarlig saksbehandling ofte bli tillagt vekt. Etter loven skal det foretas en reell avveining mellom virksomhetens behov og de ulemper oppsigelsen påfører den enkelte arbeidstaker. Utvelgelsen av de arbeidstakere som må sies opp må være forsvarlig og det må således tas hensyn til særlig lang ansettelsestid, forsørgelsesbyrde, yrkesvalghemmelse, andre sosiale forhold og sist men ikke minst, hvorvidt oppsigelsen er kommet i stand etter drøftelser med de ansattes fagorganisasjon/tillitsvalgte. Dersom bedriften har annet passende arbeid i virksomheten å tilby den/de ansatte vil en oppsigelse på grunn av driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak ikke være saklig. Kravet til forsvarlig saksbehandling innebærer at arbeidsgiver må kunne dokumentere at alle nevnte forhold er kartlagt og vurdert. For å oppnå dette er det en nødvendighet at de relevante forhold er gjennomdrøftet og at de ansatte i kraft av sin medbestemmelsesrett har innvirkning på sin egen fremtid og anledning til å fremme sine synspunkter.  Våre advokater opplever ofte at arbeidsgiver og arbeidstaker kommer i en konfliktsituasjon fordi arbeidslivets spilleregler ikke er fulgt. Et gjennomgående problem i disse tilfellene er manglende dialog og tilsidesettelse av drøftingsplikten.

Vårt advokatfirma legger vekt på å bringe de ansatte og deres tillitsvalgte inn i prosessen på et tidlig tidspunkt. På den måten øker man mulighetene for å finne frem til en løsning som kan aksepteres av begge parter. Motstykket er at man lett kommer opp i en situasjon hvor konfliktene tilspisser seg og får en negativ innvirkning på det psykososiale arbeidsmiljøet og på bedriftens produktivitet.

Arbeidsmiljøloven har særlige regler om virksomhetsoverdragelser som beskytter arbeidstakere ved overføring av hele eller deler av virksomheten til ny eier. Reglene har til formål å sikre at endringer i eierforholdet eller andre endringer på arbeidsgiversiden ikke medfører dårligere rettigheter for arbeidstakerne. De forpliktelser arbeidsgiver har overfor arbeidstakerne, så vel som rettigheter, går over til den nye innehaver eller arbeidsgiver når virksomheten overføres.

Økland & Co yter bistand ved alle stadier av overdragelse av virksomhet. Vi gir råd ved informasjons- og drøftelsesmøter og i forhandlinger. Vi bistår også ved tvisteløsning og prosedyre.

Økland & Co jobber løpende for flere av de største eiendomsselskapene på Romerike, både eiere,tilretteleggere, utviklere og byggebransjen – og håndterer alle typerproblemstillinger og prosjekter. Vi gir råd i en rekke eiendomstransaksjoner og ved prosjektutvikling for nærings-, bolig- og fritidseiendommer.

Våre advokater har over 25 års erfaring fra ekspropriasjon- og skjønnssaker.

Ekspropriasjon en form for grunnerverv som er hjemlet i oreigningsloven, eller i offentlige planer, for eksempel en reguleringsplan. Ekspropriasjon benyttes der man må erverve grunn eller rettigheter for gjennomføring av tiltak som er direkte hjemlet i loven, eller vist i planene, mot grunneiers samtykke.

Skjønnsretten tar stilling til hvor høy erstatning grunneieren skal få for det tapte arealet (eller rettigheter i det aktuelle arealet), i henhold til regler gitt i oreigningsloven og ekspropriasjonserstatningsloven.

Man kan unngå ekspropriasjon dersom grunneier samtykker til å inngå en minnelig avtale.

Våre advokater har ført en rekke saker for jordskiftedomstolene.

Jordskiftedomstolene er særdomstoler som behandler saker som gjelder rettigheter og bruk av fast eiendom. Alle som eier en eiendom eller har en varig bruksrett, og som har problemer med sin eiendom, kan få løst sine problemer etter reglene i jordskifteloven. I tillegg har noen offentlige myndigheter rett til å kreve sak uten å være grunneier eller rettighetshaver.

De ulike sakstypene for jordskiftedomstolene kan klassifiseres i tre typer saker.

 • De rettsendrende sakene
 • De rettsfastsettende sakene
 • Skjønn og kombinerte saker

Jordskiftedomstolene omfatter 34 jordskifteretter og 5 jordskifteoverretter. Ankeinstans for jordskifterettene er jordskifteoverrett eller lagmannsretten.

Jordskifteretten er vanligvis sammensatt av en jordskiftedommer og to meddommere.I svært kompliserte saker kan retten settes med fire meddommere. Jordskifteretten kan også settes med jordskiftedommeren som enedommer.

Både ved avtaleinngåelsen og senere når fast eiendom omsettes eller leies ut kan det oppstå tvister som kan unngås dersom avtalene er gode og gjennomtenkte. Spesielt i avtaler mellom næringsdrivende er det viktig med et fullstendig avtaleverk og god oversikt over eiendommen som skal kjøpes eller selges.

Økland & Co kan bistå med:

 • Forhandlinger om kjøp, salg eller leie av fast eiendom
 • Utarbeidelse av kontrakter og avtaleverk
 • Fullstendig gjennomgang av eiendommens status som heftelser, reguleringssituasjon, gjeldende tillatelser osv.
 • Forståelse og tolkning av allerede inngåtte avtaler
 • Tvister om løpende eller avsluttende leieforhold
 • Seksjonering og reseksjonering

I Norge er i prinsippet alle eiendomsoverdragelser konsesjonspliktige. Det betyr at hver gang en eiendom overdras til nye eiere, må det enten søkes kommunen om konsesjon eller en kan erklære at eiendommen etter visse unntak er konsesjonsfri.

For landbrukseiendommer med over 25 dekar dyrket mark eller 500 dekar produktiv skog, er konsesjonsfriheten betinget av at erververen bosetter seg på eiendommen. Dersom erververen ikke kan eller ønsker å bosette seg der, må han søke konsesjon.

Enkelte kommuner har imidlertid konsesjonsplikt for alle eiendommer, uansett størrelse. Dette kalles for nedsatt konsesjonsgrense eller ”nullgrense”.  Her må alle som kjøper eiendom, søke konsesjon. For boligeiendommer kan kommunen pålegge at noen bor på eiendommen.

Økland & Co kan bistå med en rekke spørsmål innen konsesjon og boplikt:

 • Utarbeidelse av egenerklæringer eller konsesjonssøknader for alle typer eiendommer
 • Klage på avslag på konsesjon
 • Søknader om fritak eller utsettelse fra boplikt i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense

Overdragelse av fast eiendom reiser skatterettslige spørsmål enten overdragelsen skjer gjennom isolerte transaksjoner eller som ledd i overdragelse av virksomhet og ved generasjonsskifte.

Ved overdragelse av bolig og hytte er de skatterettslige spørsmål begrenset til bo- og eiertid. Ivaretas lovens krav her, blir det skattefrihet, hvis ikke, blir det skatteplikt.

Ved overdragelse av andre eiendommer eller kombinerte eiendommer oppstår ofte kompliserte skatterettslige spørsmål som det er viktig å bringe klarhet i før man inngår avtaler om overdragelse.

Ved overdragelse av eiendommer som er benyttet i avgiftspliktig virksomhet oppstår temaer knyttet til hvordan å behandle merverdiavgift som man har fått innrømmet fradrag for før salget. I slike tilfeller er det vesentlig at avtalen er utformet slik at man ikke er nødt til å betale (deler av) disse beløpene tilbake til staten.

Ved forvaltning av fast eiendom reiser vanskelig spørsmål knyttet til skatt og merverdiavgift, der det er en rekke ”fallgruber” som kan føre til at man taper rettigheter.

Advokatfirmaet Økland bistår regelmessig klienter i forbindelse med oppgjør knyttet til kjøp og salg av fast eiendom, både boliger og næringsbygg.

Hvor kjøper og selger har funnet hverandre og avtaler overdragelse av eiendom, kan det være hensiktsmessig og kostnadseffektivt med bistand fra advokat i selve kontrakts- og oppgjørsfasen.

Vi bistår med utarbeidelse av kjøpekontrakt, herunder kontraktsmøte om ønskelig, skjøte og evt. andre nødvendige dokumenter. Vi besørger tinglysning og sletting av alle nødvendige hjemmels- og pantedokumenter, og sikrer korrekt økonomisk oppgjør for begge parter.

Plan- og bygningsrett er et stort og komplisert rettsområde. Før du som privatperson eller næringsdrivende skal sette i gang med et byggeprosjekt, må du være i dialog med både naboer og offentlige myndigheter.  Ofte stilles det krav til utarbeidelse av reguleringsplaner eller søknader om dispensasjon, før rammetillatelsen blir gitt.

I tillegg til bred erfaring med de juridiske sidene av byggesaksbehandlingen, har vi god kjennskap til den politiske prosessen, noe som er en forutsetning for å kunne nå frem med et godt resultat i kommunene.

Økland & Co kan bistå med blant annet:

 • Reguleringsplaner, arealplaner og konsekvensutredninger
 • Byggesøknader
 • Dispensasjoner
 • Naboklager
 • Klage på offentlige vedtak/pålegg
 • Utbyggingsavtaler

Tingsretten omfatter alle mulige rettigheter, plikter og krav knyttet til fast eiendom. Som f.eks. nabotvister, veirettigheter, bruksretter i fast eiendom, sameier, hevd, eierseksjoner og tomtefeste. Fagområdet er omfattende og er i stadig endring.

Advokatfirmaet Økland & Co har bred kompetanse på området knyttet til fast eiendom og tingsrett.

Advokatfirmaet Økland & Co kjenner landbruket meget godt, og har solid kompetanse på dette området. Gjennom mange års erfaring har vi lært mye om hvilke problemstillinger gårdbrukere står ovenfor.

Vi tilbyr bl.a. bistand ved

 • Generasjonsskifter innen landbruket
 • Samvirkerettslige problemstillinger; omorganiseringer, omdanninger, fisjoner, fusjoner mv.
 • Salg av skog- og landbrukseiendommer, herunder ved utarbeidelse av en sjekkliste til bruk ved slike transaksjoner
 • Ekspropriasjonssaker
 • Reguleringssaker
 • Relingssaker og konsesjonssaker
 • Tvister om allmenningsrett, beiterett, gjerdehold, mv.

Våre advokater holder seg alltid oppdatert innenfor virksomhetens arbeidsområder. Kunnskapen som advokatene i Økland & Co besitter, har vi i mange år benyttet til å holde kurs og foredrag for våre
kunder.

Økland & Co tar på seg både enkeltstående foredrag eller faste kurs. Blant holder våre advokater årlige kurs for NARF (Norskeautoriserte regnskapsførere) og Den norske Revisorforening.

Advokatfirmaet Økland er regelmessig rådgivere til gårdeiere, leietakere, forvaltere og andre aktører vedrørende leie og drift av både bolig og næringseiendom.

Aktuelle problemstillinger vi arbeider med kan være forhandling og utforming av leiekontrakter, spørsmål i forbindelse med innkreving av leie og utkastelse, og forvaltnings- og serviceavtaler.

Helserett er et samlebegrep for et omfattende område. Advokatfirmaet Økland & Co befatter seg med 3 hovedtemaer innenfor dette området:

 • Det offentliges, og særlig kommuners, ansvar for å yte helsetjenester
  og hvordan slike tjenester må innrettes
 • Helsepersonells rettigheter og plikter
 • Pasientrettigheter

Pasientrettigheter omfatter både rettigheter som pasienten har under behandling og rettigheter dersom det oppstår pasientskade. Det siste av disse delområdene finner du opplysninger om på vår hjemmeside under “Erstatningsrett – pasientskade

Pasientrettighetsloven

Kontoret har mange års erfaring med advokattjenester i forbindelse med straffesaker, som forsvarer for tiltalte og som bistandsadvokat for fornærmede. Vi har bistått i alle typer straffesaker, herunder narkotikasaker, voldssaker, ran, tyveri, trafikk, økonomi med videre.

Vi bruker mye tid sammen med klienten i forbindelse med at saken deres skal behandles i retten.

Advokatfirmaet Økland & Co DA tar forsvareroppdrag i alle typer straffesaker. Vi har omfattende og bred erfaring fra en lang rekke alvorlige og kompliserte saker, ikke minst narkotikasaker, saker om legemskrenkelser og saker som gjelder økonomiske lovbrudd.  Sigmund Øien har i mange år vært fast forsvarer ved Øvre og Nedre Romerike tingrett. To av våre andre advokater har erfaring fra politi- og påtalemyndigheten.

Den som blir siktet og senere tiltalt i en straffesak, har i mange tilfeller krav på offentlig oppnevnt forsvarer. Det vil si at det offentlige betaler for kostnadene til forsvareren. Dette finner vi selvsagt ut av når den enkelte tar kontakt.

Vi kan gi informasjon om rettigheter og plikter i forbindelse med politietterforskning og straffeforfølging. Herunder kan firmaet opplyse om straffenivået knyttet til et bestemt straffbart forhold og gi konkrete råd med hensyn til om man bør vedta et forelegg eller ikke.

Vårt mål er å ta godt vare på og følge opp strafferettsklienter i både store og små saker.

Vi er opptatt av å ivareta våre klienter i forbindelse med saken og besøker jevnlig de som sitter i varetekt.

De som har blitt utsatt for en alvorlig straffbar handling eller er pårørende til noen som er utsatt for dette, kan ha krav på bistandsadvokat. Eksempler på saker som gir rett til bistandsadvokat er ofre for familievold, seksuelle overgrep, menneskehandel, tvangsgifte og de som er fornærmet i mer alvorlige voldssaker.

Der det oppnevnes bistandsadvokat betaler staten for støtten som ytes i forbindelse med saken.

Oppgaven til bistandsadvokaten er å ivareta fornærmedes interesser i forbindelse med etterforskningen av saken og under hovedforhandlingen for domstolene.

Vi sørger for at politiet sikrer de nødvendige bevis, bistår i forbindelse med avhør, gjennomgår saken med deg, holder deg orientert om sakens fremdrift, vurderer eventuell henleggelse og klage på denne. Videre bistår vi med å fremme krav om erstatning fra gjerningsmannen i forbindelse med at straffesaken behandles ved domstolene.

Våre advokater kan bistå med å fremme krav om voldsoffererstatning.

Voldsoffererstatning er en statlig erstatning til voldsofre. Ordningen med voldsoffererstatning ble innført 1. april 1975. Den gjelder for personskader oppstått som følge av straffbare handlinger som har inntruffet etter at ordningen trådte i kraft.

Voldsoffererstatning er hjemlet i Lov om erstatning fra staten for personskade voldt ved straffbar handling m.m. (voldsoffererstatningsloven). Kontoret for voldsoffererstatning er et statlig forvaltningsorgan lokalisert i Vardø som behandler søknader om voldsoffererstatning.

Kontoret for voldsoffererstatning utbetalte i 2010 ca kr 196 millioner i voldsoffererstatning. Lovendringer og praksisendringer har medført at flere tilkjennes voldsoffererstatning nå enn tidligere. Videre har beløpsgrensen for voldsoffererstatning økt fra kr 200 000 for forhold som skjedde før 1. juli 2001 og opp til 40 G (kr 3.025.640) for forhold som har skjedd fra 1. januar 2009.

Vil du ta en prat med oss?

Kontakt oss nå