«Kongen befaler» NAV-systemet spiller kun etter egne spilleregler, og følger ikke engang dem. Brukerne får derfor ingen reell mulighet til å ivareta sine rettigheter.

Informasjon fra Økland / 04.11.2019

Read More >>

NAV-skandalen kan gi deg krav på erstatning utover tilbakebetaling av uberettiget tilbakekrevet beløp

Informasjon fra Økland / 01.11.2019

Av: Senioradvokat Bjørg S. Granerud og adv.flm. Haakon Toms

NAV har vurdert og praktisert regelverket om opphold i utlandet ved mottak av sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger feil.  Om du er rammet kan du ha krav på erstatning. Erstatningen skal dekke det fulle økonomiske tapet du har lidt som følge av den urettmessige forfølgelsen. Vi mener derfor at du kan ha krav på erstatning utover tapt kontantytelse.

Advokatfirmaet Økland & Co har lang erfaring med velferds- og trygderett, og kan bistå om du tror dette gjelder deg.

Read More >>

Sentrale skatte- og avgiftsendringer – statsbudsjettet 2020

Informasjon fra Økland / 14.10.2019

Statsbudsjettet for 2020 ble lagt frem 7. oktober. Det generelle inntrykket er at det er få endringer av større betydning.

Blant endringene nevnes:

 • Skatt:
  • De fleste grunnbeløp og innslagspunkter indeks- eller lønnsjusteres.
  • Personfradraget lønnsjusteres, samt at det reduseres som følge av omlegging av NRK-lisensen.
 • Formue:
  • Formuesreglene for aksjer i nystiftede og fusjonerte selskaper justeres slik at disse kommer på linje med andre selskaper.
  • Formuesgrunnlaget fra næringseiendom i selskaper endres fra 75% til 100%.
 • Eiendomsskatt
  • Maksimalsats for eiendomsskatt justeres fra 7 til 5 promille.
 • FOU
  • Maksimal timesats for FOU-kostnader økes fra kr 600 til kr 700, maksimalt fradrag settes til 25 mill pr enhet og fradragssatsen settes flatt til 19%.

Les mer om detaljene nedenfor.

Read More >>

Ny dom fra Høyesterett om endringsoppsigelse

Informasjon fra Økland / 18.06.2019

Høyesterett avsa i mai i år en dom hvor det slås fast at det kan være lavere terskel for oppsigelse i tilfeller hvor arbeidstakeren samtidig med oppsigelsen får tilbud om annen stilling i samme virksomhet.

Read More >>

Frokostseminar GDPR – nye personvernregler i 2018

Informasjon fra Økland / 09.01.2018

Hvordan vil de nye personvernreglene påvirke din hverdag?

Den 25. mai 2018 trer EUs nye personvernforordning, General Data Protection Regulation (GDPR), i kraft. Alle innbyggere i EU og EØS får med dette nye rettigheter, og alle virksomheter som behandler personopplysninger nye plikter. Advokatfirmaet Økland & Co DA arrangerer i den forbindelse et frokostseminar 19. januar der vi på 45 minutter forteller deg det viktigste du bør vite om GDPR.

Read More >>

Ny Høyesterettsdom om merverdiavgift

Informasjon fra Økland / 12.10.2017

En ny dom av 29. september 2017 fra Høyesterett fastslår at et holdingselskap ikke hadde fradragsrett for inngående merverdiavgift for rådgivningstjenester påløpt i forbindelse med kjøp av et eiendomsselskap som holdingselskapet senere ble fellesregistrert med.

Read More >>

Advokatfirmaet Økland har på vegne av NorDan vunnet en prinsippsak i Eidsivating lagmannsrett om eiendomsskatt på maskiner og utstyr

Informasjon fra Økland / 31.08.2017

Eidsivating lagmannsrett avsa 21. august 2017 en prinsipiell dom om eiendomsskatt på maskiner og utstyr i såkalte «verk og bruk», det vil si i produksjonsbedrifter.

Read More >>

Endring i arbeidsmiljøloven fra 1. juli 2017

Informasjon fra Økland / 11.08.2017

Alle virksomheter med minst fem arbeidstakere må ha varslingsrutiner for kritikkverdige forhold i virksomheten.

Read More >>

Mangler ved fast eiendom – når gammelt byttes med nytt

Informasjon fra Økland / 19.06.2017

Skal det foretas fradrag for standardheving før det vurderes om forholdet utgjør en vesentlig mangel etter avhendingsloven? Nei, har Høyesterett avgjort i en nylig avsagt dom.

Read More >>

Advokatfirmaet Økland arrangerer frokostseminar i arbeidsrett torsdag 27. april 2017 kl. 0830

Informasjon fra Økland / 19.04.2017

Read More >>