NÆRING

Våre fagområder

Riktig behandling av personalspørsmål er med på å skape et trygt arbeidsmiljø, og reduserer risikoen for konflikter og arbeidsrettstvister. Bruk av løpende juridisk rådgivning på dette området kan derfor være en god investering.

Økland & Co har kompetanse som dekker de fleste juridiske problemstillingene som aktørene i arbeidslivet møter. Vi har bred erfaring som juridiske rådgivere for både arbeidsgivere og arbeidstakere innenfor individuell arbeidsrett.

Gjennomtenkte løsninger er viktig. Mange problemer kan unngås ved presis utarbeidelse av ansettelsesavtaler og annen dokumentasjon, og ved å implementere gode prosedyrer.

Vi bistår arbeidsgivere med utarbeidelse av standard ansettelsesavtaler og særskilte avtaler for nøkkelpersonell/ledere. Vi legger vekt på å gjøre våre klienter oppmerksomme på mulige fallgruver, slik at problemer kan unngås.

Advokatfirmaet Økland & Co DA har omfattende kompetanse og erfaring med framforhandling og utforming av fratredelsesavtaler for både arbeidsgivere og arbeidstakere.

Uansett om det er aktuelt å avvikle et arbeidsforhold på bakgrunn av arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold, vil det kunne foreligge gode grunner for å avslutte arbeidsforholdet gjennom en  fratredelsesavtale.

Gjennom en slik minnelig løsning vil begge parter få kontroll på grunnlaget og bakgrunnen for avviklingen av arbeidsforholdet, og vil på denne måte få en god mulighet til å vurdere sin egen posisjon. Arbeidsgivere vil på sin side få en sikkerhet for at en alternativ oppsigelse ikke vil bli bestridt gjennom en rettssak og at arbeidstaker ikke står i stillingen i tiden en slik sak vil ta. Arbeidstaker vil få oversikt over hvilken økonomisk kompensasjon vedkommende vil motta for å inngå en slik avtale.

Det vil variere fra sak til sak hvilket tidspunkt som normalt vil være det beste for å foreslå en fratredelsesavtale. Men generelt vil det være et godt utgangspunkt å vurdere å drøfte en slik avtale i et formelt drøftelsesmøte etter aml. § 15-1.

En god fratredelsesavtale bør regulere alle forhold som krever en avklaring i forbindelse med avslutningen av arbeidsforholdet.  Det bør også vurderes hvorvidt avtalene i en større prosess bør tilpasses hver enkelt arbeidstaker.  Utformingen bør ta hensyn til individuelle forhold.

Nedenfor følger en stikkordsliste over temaer som bør vurderes:

 • Sluttidspunktet
 • Sluttvederlag
 • Avkortning/ikke avkorting på bakgrunn av annen inntekt
 • Ferie – overførte feriedager
 • Konkurranseklausuler
 • Avtaler vedrørende fortrinnsrett
 • Pensjon – AFP
 • Forholdet til trygdeytelser
 • Skattespørsmål
 • Hovedregel om fordelsbeskatning
 • Unntak ved oppreisningserstatning – vilkår
 • Utdanning
 • Tariffavtale ordninger – sluttvederlagsordningen
 • Saksomkostninger

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og rettigheter ved opphør av arbeidsforhold er regulert i arbeidsmiljøloven. Individuelle og kollektive avtaler kan også ha betydning for partenes plikter og rettigheter ved oppsigelse. Reglene om saksbehandling er kompliserte, og følgene av å trå feil kan bli alvorlige. Oppsigelser kan dessuten være dramatisk for den det angår. Det er derfor fornuftig av arbeidsgiver å søke juridisk bistand før arbeidstaker gis oppsigelse.

Økland & Co bistår ved alle stadier av individuelle og kollektive oppsigelser. Vi vurderer om det foreligger grunnlag for permitteringer, oppsigelse, avskjed, suspensjon eller andre tiltak. Vi bistår også ved gjennomføring av informasjons- og drøftelsesmøter, oppsigelser og forhandlinger.

Økland & Co bistår også som rådgivere og forhandlere i tvisteløsning mellom partene, bl.a. ved forhandlinger om fratredelsesavtaler.  Dersom saken ikke kan løses i minnelighet, bistår vi ved prosedyre for domstolene.

Økland & Co tilbyr juridisk bistand på alle stadier av en nedbanningsprosess.

Nedbemanning er aktuelt i mange bedrifter, enten som en følge av krav til effektivisering eller på grunn av sviktende lønnsomhet. En rekke daglige ledere og personalsjefer står overfor krav fra eiere og styre om kostnadsbesparelser som gjør det nødvendig å gå til oppsigelser. Mange er usikre på regelverket, og også på hvordan en slik prosess praktisk bør gjennomføres for at den skal oppleves som ryddig av både styret, eiere og ansatte.

Nedbemanning kan skje gjennom naturlig avgang, oppsigelser og/eller sluttpakker.

Sluttpakke
Oppsigelser vil i de fleste tilfeller ramme arbeidstakerne hardt, noe som kan skape uro i hele organisasjonen, redusere produktiviteten og generere rettsprosesser. På bakgrunn av dette kan det være hensiktsmessig å tilby den/de ansatte en sluttpakke, dvs. en avtale om at arbeidstaker slutter frivillig – som oftest mot lønn i en periode uten arbeidsplikt eller mot annen økonomisk kompensasjon.

Oppsigelse
Gyldigheten av en eventuell oppsigelse må vurderes på bakgrunn av om vilkåret “saklig grunn” i arbeidsmiljøloven § 15-7 oppfylt. Ved en eventuell rettstvist vil sakligheten vurderes både på generelt og individuelt grunnlag, og ved avgjørelsen av om oppsigelsen er rettmessig vil de ulovfestede krav til en forsvarlig saksbehandling ofte bli tillagt vekt. Etter loven skal det foretas en reell avveining mellom virksomhetens behov og de ulemper oppsigelsen påfører den enkelte arbeidstaker. Utvelgelsen av de arbeidstakere som må sies opp må være forsvarlig og det må således tas hensyn til særlig lang ansettelsestid, forsørgelsesbyrde, yrkesvalghemmelse, andre sosiale forhold og sist men ikke minst, hvorvidt oppsigelsen er kommet i stand etter drøftelser med de ansattes fagorganisasjon/tillitsvalgte. Dersom bedriften har annet passende arbeid i virksomheten å tilby den/de ansatte vil en oppsigelse på grunn av driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak ikke være saklig. Kravet til forsvarlig saksbehandling innebærer at arbeidsgiver må kunne dokumentere at alle nevnte forhold er kartlagt og vurdert. For å oppnå dette er det en nødvendighet at de relevante forhold er gjennomdrøftet og at de ansatte i kraft av sin medbestemmelsesrett har innvirkning på sin egen fremtid og anledning til å fremme sine synspunkter.  Våre advokater opplever ofte at arbeidsgiver og arbeidstaker kommer i en konfliktsituasjon fordi arbeidslivets spilleregler ikke er fulgt. Et gjennomgående problem i disse tilfellene er manglende dialog og tilsidesettelse av drøftingsplikten.

Vårt advokatfirma legger vekt på å bringe de ansatte og deres tillitsvalgte inn i prosessen på et tidlig tidspunkt. På den måten øker man mulighetene for å finne frem til en løsning som kan aksepteres av begge parter. Motstykket er at man lett kommer opp i en situasjon hvor konfliktene tilspisser seg og får en negativ innvirkning på det psykososiale arbeidsmiljøet og på bedriftens produktivitet.

Arbeidsmiljøloven har særlige regler om virksomhetsoverdragelser som beskytter arbeidstakere ved overføring av hele eller deler av virksomheten til ny eier. Reglene har til formål å sikre at endringer i eierforholdet eller andre endringer på arbeidsgiversiden ikke medfører dårligere rettigheter for arbeidstakerne. De forpliktelser arbeidsgiver har overfor arbeidstakerne, så vel som rettigheter, går over til den nye innehaver eller arbeidsgiver når virksomheten overføres.

Økland & Co yter bistand ved alle stadier av overdragelse av virksomhet. Vi gir råd ved informasjons- og drøftelsesmøter og i forhandlinger. Vi bistår også ved tvisteløsning og prosedyre.

Økland & Co jobber løpende for flere av de største eiendomsselskapene på Romerike, både eiere,tilretteleggere, utviklere og byggebransjen – og håndterer alle typerproblemstillinger og prosjekter. Vi gir råd i en rekke eiendomstransaksjoner og ved prosjektutvikling for nærings-, bolig- og fritidseiendommer.

Våre advokater har over 25 års erfaring fra ekspropriasjon- og skjønnssaker.

Ekspropriasjon en form for grunnerverv som er hjemlet i oreigningsloven, eller i offentlige planer, for eksempel en reguleringsplan. Ekspropriasjon benyttes der man må erverve grunn eller rettigheter for gjennomføring av tiltak som er direkte hjemlet i loven, eller vist i planene, mot grunneiers samtykke.

Skjønnsretten tar stilling til hvor høy erstatning grunneieren skal få for det tapte arealet (eller rettigheter i det aktuelle arealet), i henhold til regler gitt i oreigningsloven og ekspropriasjonserstatningsloven.

Man kan unngå ekspropriasjon dersom grunneier samtykker til å inngå en minnelig avtale.

Våre advokater har ført en rekke saker for jordskiftedomstolene.

Jordskiftedomstolene er særdomstoler som behandler saker som gjelder rettigheter og bruk av fast eiendom. Alle som eier en eiendom eller har en varig bruksrett, og som har problemer med sin eiendom, kan få løst sine problemer etter reglene i jordskifteloven. I tillegg har noen offentlige myndigheter rett til å kreve sak uten å være grunneier eller rettighetshaver.

De ulike sakstypene for jordskiftedomstolene kan klassifiseres i tre typer saker.

 • De rettsendrende sakene
 • De rettsfastsettende sakene
 • Skjønn og kombinerte saker

Jordskiftedomstolene omfatter 34 jordskifteretter og 5 jordskifteoverretter. Ankeinstans for jordskifterettene er jordskifteoverrett eller lagmannsretten.

Jordskifteretten er vanligvis sammensatt av en jordskiftedommer og to meddommere.I svært kompliserte saker kan retten settes med fire meddommere. Jordskifteretten kan også settes med jordskiftedommeren som enedommer.

Både ved avtaleinngåelsen og senere når fast eiendom omsettes eller leies ut kan det oppstå tvister som kan unngås dersom avtalene er gode og gjennomtenkte. Spesielt i avtaler mellom næringsdrivende er det viktig med et fullstendig avtaleverk og god oversikt over eiendommen som skal kjøpes eller selges.

Økland & Co kan bistå med:

 • Forhandlinger om kjøp, salg eller leie av fast eiendom
 • Utarbeidelse av kontrakter og avtaleverk
 • Fullstendig gjennomgang av eiendommens status som heftelser, reguleringssituasjon, gjeldende tillatelser osv.
 • Forståelse og tolkning av allerede inngåtte avtaler
 • Tvister om løpende eller avsluttende leieforhold
 • Seksjonering og reseksjonering

I Norge er i prinsippet alle eiendomsoverdragelser konsesjonspliktige. Det betyr at hver gang en eiendom overdras til nye eiere, må det enten søkes kommunen om konsesjon eller en kan erklære at eiendommen etter visse unntak er konsesjonsfri.

For landbrukseiendommer med over 25 dekar dyrket mark eller 500 dekar produktiv skog, er konsesjonsfriheten betinget av at erververen bosetter seg på eiendommen. Dersom erververen ikke kan eller ønsker å bosette seg der, må han søke konsesjon.

Enkelte kommuner har imidlertid konsesjonsplikt for alle eiendommer, uansett størrelse. Dette kalles for nedsatt konsesjonsgrense eller ”nullgrense”.  Her må alle som kjøper eiendom, søke konsesjon. For boligeiendommer kan kommunen pålegge at noen bor på eiendommen.

Økland & Co kan bistå med en rekke spørsmål innen konsesjon og boplikt:

 • Utarbeidelse av egenerklæringer eller konsesjonssøknader for alle typer eiendommer
 • Klage på avslag på konsesjon
 • Søknader om fritak eller utsettelse fra boplikt i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense

Overdragelse av fast eiendom reiser skatterettslige spørsmål enten overdragelsen skjer gjennom isolerte transaksjoner eller som ledd i overdragelse av virksomhet og ved generasjonsskifte.

Ved overdragelse av bolig og hytte er de skatterettslige spørsmål begrenset til bo- og eiertid. Ivaretas lovens krav her, blir det skattefrihet, hvis ikke, blir det skatteplikt.

Ved overdragelse av andre eiendommer eller kombinerte eiendommer oppstår ofte kompliserte skatterettslige spørsmål som det er viktig å bringe klarhet i før man inngår avtaler om overdragelse.

Ved overdragelse av eiendommer som er benyttet i avgiftspliktig virksomhet oppstår temaer knyttet til hvordan å behandle merverdiavgift som man har fått innrømmet fradrag for før salget. I slike tilfeller er det vesentlig at avtalen er utformet slik at man ikke er nødt til å betale (deler av) disse beløpene tilbake til staten.

Ved forvaltning av fast eiendom reiser vanskelig spørsmål knyttet til skatt og merverdiavgift, der det er en rekke ”fallgruber” som kan føre til at man taper rettigheter.

Plan- og bygningsrett er et stort og komplisert rettsområde. Før du som privatperson eller næringsdrivende skal sette i gang med et byggeprosjekt, må du være i dialog med både naboer og offentlige myndigheter.  Ofte stilles det krav til utarbeidelse av reguleringsplaner eller søknader om dispensasjon, før rammetillatelsen blir gitt.

I tillegg til bred erfaring med de juridiske sidene av byggesaksbehandlingen, har vi god kjennskap til den politiske prosessen, noe som er en forutsetning for å kunne nå frem med et godt resultat i kommunene.

Økland & Co kan bistå med blant annet:

 • Reguleringsplaner, arealplaner og konsekvensutredninger
 • Byggesøknader
 • Dispensasjoner
 • Naboklager
 • Klage på offentlige vedtak/pålegg
 • Utbyggingsavtaler

Tingsretten omfatter alle mulige rettigheter, plikter og krav knyttet til fast eiendom. Som f.eks. nabotvister, veirettigheter, bruksretter i fast eiendom, sameier, hevd, eierseksjoner og tomtefeste. Fagområdet er omfattende og er i stadig endring.

Advokatfirmaet Økland & Co har bred kompetanse på området knyttet til fast eiendom og tingsrett.

Advokatfirmaet Økland & Co kjenner landbruket meget godt, og har solid kompetanse på dette området. Gjennom mange års erfaring har vi lært mye om hvilke problemstillinger gårdbrukere står ovenfor.

Vi tilbyr bl.a. bistand ved

 • Generasjonsskifter innen landbruket
 • Samvirkerettslige problemstillinger; omorganiseringer, omdanninger, fisjoner, fusjoner mv.
 • Salg av skog- og landbrukseiendommer, herunder ved utarbeidelse av en sjekkliste til bruk ved slike transaksjoner
 • Ekspropriasjonssaker
 • Reguleringssaker
 • Relingssaker og konsesjonssaker
 • Tvister om allmenningsrett, beiterett, gjerdehold, mv.

Våre advokater holder seg alltid oppdatert innenfor virksomhetens arbeidsområder. Kunnskapen som advokatene i Økland & Co besitter, har vi i mange år benyttet til å holde kurs og foredrag for våre
kunder.

Økland & Co tar på seg både enkeltstående foredrag eller faste kurs. Blant holder våre advokater årlige kurs for NARF (Norskeautoriserte regnskapsførere) og Den norske Revisorforening.

Advokatfirmaet Økland er regelmessig rådgivere til gårdeiere, leietakere, forvaltere og andre aktører vedrørende leie og drift av både bolig og næringseiendom.

Aktuelle problemstillinger vi arbeider med kan være forhandling og utforming av leiekontrakter, spørsmål i forbindelse med innkreving av leie og utkastelse, og forvaltnings- og serviceavtaler.

Et selskap som har økonomiske problemer står ovenfor en rekke kompliserte problemstillinger. Våre advokater bistår blant annet med gjeldsforhandlinger, oppbud, granskning, vurdering av straffbare forhold, kreditorsvik og styreansvar. I tillegg kan våre advokater yte bistand ved finansielle restruktureringer.

Konkursrett er et av våre hovedarbeidsområder. Advokat Jostein Nordbø har i en årrekke påtatt seg oppdrag som bobestyrer for domstolene, og har til enhver tid en betydelig konkursportefølje.

Våre advokater bistår jevnlig banker/långivere, selskaper, styremedlemmer, aksjonærer, leverandører ansatte og andre som berøres av konkurs. Vi bistår også privatpersoner som er berørt av insolvens/konkurs.

Våre medarbeidere har betydelig erfaring med å håndtere utfordringer selskaper, ledelse, eiere og långivere møter når en virksomhet har økonomiske problemer. Vi foretar selskapsgjennomgang og situasjons- og handlingsanalyse relatert til virksomheten, og vi bistår med gjennomgang av pantesikkerheter, egenkapital- og lånetransaksjoner, forhandlinger, tvisteløsning og eventuelt med å begjære oppbud.

Våre advokater gir råd til klienter på planleggingsstadiet, det vil si gi råd om hvilken fremgangsmåte bør velges i forbindelse med kjøp, salg, omstrukturering av virksomhet, generasjonsskifte mv. med tanke på skatte- og avgiftsoptimalisering. Videre gir vi råd i forbindelse med gjennomføring av allerede foretatte transaksjoner og generasjonsskifter i form av meldinger mv. til skatte- og avgiftsmyndighetene. Vi kan også gi bistand til skattytere og avgiftspliktige med å besvare henvendelser fra skatte- og avgiftsmyndigheter, klage på skatte- og avgiftsvedtak samt vurdere søksmål mot staten og gjennomføre slike.

Advokatfirmaet Økland & Co DA gir regelmessig råd i forbindelse med personbeskatning, herunder internasjonal personskatt og trygdelovgivning, samt spørsmål knyttet til arbeidsgivers plikter etter skatte- og avgiftslovgivningen.

Advokatfirmaet Økland & Co DA gir råd i forbindelse med omstrukturering av virksomheter, og bistår i den sammenheng klienter med skatterådgivning ved blant annet fusjon, fisjon, oppkjøp, valg og endring av selskapsform, herunderskattefrie omdanninger, incentivordninger og transaksjoner over landegrensene.

Advokatfirmaet Økland & Co DA bistår en rekke klienter i spørsmål knyttet til merverdiavgiftsloven og lov om kompensasjon for merverdiavgift for kommuner og fylkeskommuner. Merverdiavgift reiser særlig spørsmål i tilknytning til fast eiendom og ved restrukturering av virksomheter.

Kontrakts- og entrepriseretten er et rettsområde hvor det svært ofte oppstår uenighet mellom partene.

Økland & Co bistår alle typer aktører innenfor rettsområdet, herunder utbyggere, byggherrer og privateparter. Ofte vil vårt arbeid bestå i å bistå med kontraktsforhandlinger eller forhandlinger for å unngå tvister, men noen gangerer tvist uunngåelig. Vi bistår også våre klienter i rettstvistene som oppstår.

Kontraktsretten favner mange forskjellige fagområder, hvilket ofte fører til behov for tverrfaglig rådgivning. For å kunne gi klientene best mulig oppfølging ved tverrfaglig problemstillinger arbeider våre advokater i team i slike oppdrag dersom det er nødvendig. God rådgivning ved fremforhandling og inngåelse av kontrakter er avgjørende for å klarlegge partenes ytelser og derigjennom skape grunnlag for samarbeid, lavt konfliktnivå og et godt resultat.

Entreprenører er godt kjent med å måtte konkurrere om kontrakter gjennom anbudskonkurranser. Både byggherrer, hovedentreprenører og underentreprenører benytter seg av anbudskonkurranser for å få best mulig pris for de tjenestene de kjøper, eller for å være konkurransedyktige på tjenestene de leverer.

Ved salg av varer og tjenester til det offentlige, må det offentlige følge et omfattende regelverk for offentlige anskaffelser. Økland & Co bistår både offentlige og private i forberedelsene og gjennomføringen av anbudskonkurranser.

Økland & Co kan tilby:

 • Rådgivning for offentlige og private ved utlysninger av anbudskonkurranser
 • Utarbeidelse av konkurransegrunnlag
 • Bistå private tilbydere som ønsker å gi anbud i offentlige anbudskonkurranser
 • Bistand i klagesaker om brudd på reglene om offentlige anskaffelser

Entrepriseretten er et særskilt rettsområde innen bygg- og anlegg som utføres til lands. Entrepriseforhold reguleres som oftest gjennom standardkontrakter. Her defineres den som et kontraktsforhold der den ene part (entreprenøren), som selvstendig ervervsdrivende, påtar seg utførelsen av bygg- eller anleggsarbeid (herunder nybygging-, vedlikeholds-, reparasjons-, og ombyggingsarbeid) for den annen part (byggherren).

Økland & Co har bred erfaring i å bistå både entreprenører, byggherrer og private parter i entrepriseforhold; både delentrepriser, hovedentrepriser, generalentrepriser, totalentrepriser eller enkle bygg og anlegg, blant annet:

•    Kontraktsutarbeidelse og forhandlinger
•    Sluttoppgjør
•    Tillegg- og endringsarbeider
•    Reklamasjoner
•    Erstatning for utbedringskostnader

En stor andel av vår virksomhet gjelder selskapsrettslige forhold. Våre advokater har bred kompetanse og erfaring innenfor selskapsrett, og er løpende involvert i ulike selskapsrettslige transaksjoner for både norske og utenlandske klienter.

Vi kan bl.a. bistå i saker som gjelder:

 • Valg av selskapsform
 • Etablering og oppløsning av selskaper
 • Aksjonæravtaler
 • Rettsstilling mellom aksjonærene, og mellom aksjonærene og selskapet
 • Transaksjoner: Kjøp/salg av virksomheter, oppkjøp, fusjoner, emisjoner
 • Forhandlinger
 • Due Diligence
 • Konsernstrukturering/interne omorganiseringer
 • Generasjonsskifte
 • Omdanning av selskap / endring av selskapsform
 • Styre- og ledelsesansvar og plikter

Våre advokater yter bistand knyttet til større og mindre transaksjoner. Dette er et arbeidsfelt som i større eller mindre grad involverer de fleste av våre advokater, uavhengig av de ulike fagfelt og bransjer de arbeider med.

Vi har i de senere år bistått ved en lang rekke overdragelser og generasjonsskifter i selskaper, overdragelser av eiendomsselskaper, fusjoner, gjennomføring av en emisjoner og konverteringer av gjeld til egenkapital. Vi har også i stor grad bistått klienter som etablerer virksomhet i utlandet og utenlandske selskaper med å bygge opp virksomhet i Norge ved nyetablering og oppkjøp.

Våre partnere har ut over rene juridiske kunnskaper også erfaring fra en rekke styre- og tillitsverv i ulike selskaper.

Økland & Co bistår kjøpere, selgere, investorer, långivere og fusjonsparter i forbindelse med ulike transaksjoner, blant annet ved;

 • Kjøp og salg av virksomheter
 • Fusjoner og fisjoner
 • Restrukturering og samordning av virksomheter

Næringslivets aktører har behov for en kontinuerlig dynamikk for å være levedyktige. Fusjoner og fisjoner, endringer i selskapsstrukturer eller behov for effektivisering er stadig aktuelle temaer.

Økland & Co kjenner godt til næringslivets behov og vil alltid kunne bistå i veiledning eller gjennomføring av selskapets reorganisering.

Økland & Co bistår klienter med selskapsrettslige spørsmål som oppstår ved etablering, drift og opphør av selskaper. Blant annet bistår vi med:

 • Selskapsetablering og organisering
 • Egenkapitaltransaksjoner (emisjoner og andre kapitalendringer, fusjoner, fisjoner etc.)
 • Eierstyring og selskapsledelse
 • Planlegging og gjennomføring av virksomhetsoverdragelse Due diligence/selskapsgjennomgang
 • Oppløsning av selskaper
 • Vurdering av skatterettslige konsekvenser
 • Kapitalforhøyelse, kapitalnedsettelse, utbetaling av overkursfond, utdeling av utbytte og konsernbidrag.

Våre advokater holder seg alltid oppdatert innenfor virksomhetens arbeidsområder. Kunnskapen som advokatene i Økland & Co besitter, har vi i mange år benyttet til å holde kurs og foredrag for våre kunder.

Økland & Co tar på seg både enkeltstående foredrag eller faste kurs. Blant holder våre advokater årlige kurs for NARF (Norskeautoriserte regnskapsførere) og Den norske Revisorforening.

Økland & Co gir råd og utarbeider dokumenter i forbindelse med kapitalforhøyelse, kapitalnedsettelse, utbetaling av overkursfond, utdeling av utbytte og konsernbidrag.

Alle næringsvirksomheter påvirkes av teknologi og digitalisering. Virksomheter tar i bruk digitale løsninger og IKT (informasjons- og kommunikasjonsteknologi) i prosesser overfor kunder, offentlige myndigheter, samarbeidspartnere og internt i egen virksomhet. Dette medfører at teknologirelaterte problemstillinger er en del av alle virksomheters hverdag. Våre advokater har lang og bred erfaring med teknologi og IT-rett, herunder utarbeidelse av kontrakter i forbindelse med kjøp, salg, lisensiering, utvikling og drift av IT-systemer.

Vi bistår våre klienter med rådgivning ved anskaffelse og bruk av ny teknologi, enten det gjelder utarbeidelse eller revidering av avtaler, eller for å sikre at rettslige krav ivaretas.

Våre advokater har lang erfaring med personvernrett, og håndterer løpende rådgivning til så vel selskapets styre og daglige ledelse, som personvernombud og HR-personell. Vi bistår våre klienter med implementering av personopplysningslovens (GDPR) krav, kartlegging og behovsanalyser ved endringsprosesser, samt dialog med Datatilsynet.

Strategiske oppkjøp og salg av teknologiselskaper er et sterkt økende område, og vi har advokater som kan sikre din virksomhets interesser i en slik prosess. Vi bistår med fisjon, fusjon, restruktureringer, emisjoner, oppkjøp og salg av teknologiselskaper, både nasjonalt og internasjonalt. Sammen med våre klienter planlegger og gjennomfører vi transaksjonen, og trekker inn den den spisskompetanse som i hver sak er nødvendig. Hver transaksjon håndteres av én oppdragsansvarlig advokat, som er klientens kontaktpunkt. Dette sikrer sømløs rådgivning, med den fulle juridiske bredden din virksomhet har behov for.

For virksomheter som utvikler teknologi er ivaretakelse av rettslige krav en integrert del av utviklingsarbeidet. Vi bistår med juridisk rådgivning før og under utviklingsprosessene for å sikre etterlevelse, samt i etterkant for å sikre beskyttelse av rettigheter som utvikles ved utarbeidelse av kontrakter.

Sosiale medier er en stadig viktigere kommunikasjonskanal for både næringsdrivende, offentlige myndigheter og privatpersoner. Bruk av sosiale plattformer for kommunikasjon reiser en rekke juridiske problemstillinger, blant annet  knyttet til opphavsrett, ytringsfrihet, markedsføringsrett og personvernrett. Vi bistår våre klienter med utarbeidelse av interne retningslinjer, ivaretakelse av egne rettigheter, tvisteløsning mv.

Vil du ta en prat med oss?

Kontakt oss nå